top of page
SISEKORRAEESKIRI​
1. Jalgpallikooliga liitumine ja Jalgpallikoolist lahkumine

1.1   Peale testaega (kuni 4 nädalat) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda MTÜ Jalgpallikool Tammeka (edaspidi: Klubi) treeninggrupiga või soovitakse loobuda.
1.2   Liitumiseks tuleb täita vormikohane avaldus ja leping.
1.3   Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu vastavalt Klubi poolt kehtestatud  määrale.
1.4   Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).
1.5   Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel).
1.6   Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

2. Treeningud ja võistlused

2.1   Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 2-5 korda nädalas.

2.2   Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

2.3   Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. algajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad

3.1   Kõik noormängijad, kes on MTÜ Jalgpallikool Tammeka all registreeritud ENMV-le  ning kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.

3.2   Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha korrektiive võistkonnas.

3.3   ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise  on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.

3.4   Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused

4.1   Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult kas treeneri või klubi juhtkonna poole.

4.2   Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel  loobub enda ja teiste laste juhendamisest.

4.3   Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab klubiga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).

4.4   Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.

bottom of page